Een goed georganiseerd zorgbeleid is voor onze school een prioriteit. De individuele aanpak staat voorop. Het is de bedoeling dat leerlingen met diverse problemen opgevangen en geholpen kunnen worden. We onderscheiden drie categorieën:
– socio-emotionele begeleiding
– specifieke studieproblemen
– begeleiding en evaluatie

Deze drie categorieën splitsen we vervolgens op in een aantal specifieke domeinen, waar we proberen om aangepaste zorg te voorzien. Het spreekt voor zich dat het volledige schoolteam zich schaart achter dit zorgbeleid.

Leren leren

In de 1e graad wordt veel aandacht besteed aan ‘hoe studeren’. De leerlingen van het eerste jaar ontvangen bij het begin van het schooljaar een boekje met studietips; samen met de titularis en de vakleerkrachten wordt er naar gestreefd om een goede studiemethode te ontwikkelen. In het tweede jaar wordt met een tweede boekje één en ander opgefrist en in dezelfde richting verder gewerkt.
Ons zorgbeleid voor ‘Leren Leren’ wordt in de 2e en 3e graad verder gezet. In geval van studieproblemen kan de leerling een beroep doen op de leerlingenbegeleider, of wordt eventueel een CLB-medewerker ingeschakeld. In bepaalde gevallen wordt klassikaal gewerkt rond planning, efficiëntie, … .

Leerlingenbegeleiding

Een goed georganiseerde leerlingbegeleiding is voor onze school een prioriteit. Het is de bedoeling dat leerlingen met specifieke problemen opgevangen en geholpen worden. Titularissen en vakleerkrachten vormen een eerste aanspreekpunt. Voor de verhoogde zorg worden meer gespecialiseerde mensen aangesproken: zorgleerkrachten, studiebegeleiders en CLB-medewerkers.

1. Brede basiszorg op gebied van:

 • cursussen
 • taken en opdrachten
 • evaluatie van toetsen en proefwerken
 • structuur en organisatie van de lessen
 • socio-emotionele ondersteuning

2. Verhoogde zorg

 • aandacht voor leer- en ontwikkelingsstoornissen:
  We treffen de nodige maatregelen om leerlingen met een dergelijke stoornis (ADHD, dyslexie, dysorthografie, autismespectrumstoornis …) te begeleiden.
 • ReDiCoDi-maatregelen: REmediërende, DIfferentiërende, COmpenserende en DIspenserende maat-regelen.
  Remediërend slaat op leerhulp. Differentiërend betekent dat een beperkte variatie wordt toegestaan. Bij Compenserend denken we aan de inschakeling van hulpmiddelen.
  Dispenserend wil zeggen dat je (leer)doelen kan toevoegen of weglaten.
 • samenwerking met Ondersteuningsnetwerk en Expertisenetwerk:
  Zo ondersteunen we de integratie van leerlingen met een stoornis of handicap.
 • aandacht voor leerlingen met medische zorgen: vb. diabetes

Schoolloopbaanbegeleiding

Doorheen het curriculum van de leerling liggen verschillende keuzemomenten. Het is een absolute voorwaarde voor het welslagen, welbevinden en niet in het minst de motivatie van de leerling, dat deze zo snel mogelijk in de juiste studierichting binnen het secundair terechtkomt. Een tweede, belangrijke peiler in ons zorgbeleid is dan ook schoolloopbaanbegeleiding.

Voor elke leerling dienen de interesses enerzijds, de verschillende capaciteiten en motivatie anderzijds nagegaan te worden en hoe deze zich ontwikkelen. De overstap vanuit het basisonderwijs en het 2e, het 4e en het 6e jaar van het secundair onderwijs zijn belangrijke keuze- en/of scharniermomenten.

Onder begeleiding van de titularis/leerkracht wordt dit proces van kiezen begeleid. Leerlingen peilen door zelfonderzoek naar hun mogelijkheden en interesses, exploreren de verschillende studiekeuzemogelijkheden met hun specifieke inhouden, … Op deze wijze maken ze niet alleen kennis met het eigen schoolaanbod maar met de brede waaier aan opleidingsmogelijkheden en verantwoorde overgangen. Mede op basis van het behaalde studieresultaat wordt door de klassenraad getoetst of de leerling een realistische keuze heeft gemaakt.

De klassenraad formuleert hierbij een advies dat eveneens aan de ouders medegedeeld en becommentarieerd wordt door middel van een oudercontact. Ook het CLB, dat tevens een partner is bij de keuzebepaling, kan aangesproken worden zowel door leerlingen als door ouders.

Taalbeleid

Binnen ons zorgbeleid besteden we ook aandacht aan ons taalonderwijs. We bouwden hiervoor een taalbeleid uit. Dit beleid steunt op drie pijlers:
– taalvaardigheid van alle leerlingen verbeteren;
– speciale begeleiding van leerlingen met een leerstoornis;
– de zorg voor anderstalige leerlingen.

Begin september leggen alle leerlingen van het eerste jaar taaltesten af. Via drie genormeerde testen wordt de taalvaardigheid van elke leerling gemeten.
Leerlingen met een spellingachterstand of met een spellingsprobleem krijgen extra aandacht in de lessen Nederlands. Ook in andere taalvakken wordt er kort op de bal gespeeld. Indien het resultaat van de taalvaardigheidstesten onvoldoende blijkt te zijn, wordt er een vierde test afgenomen. Wanneer ook hier een probleem optreedt, worden ouders gecontacteerd en wordt de leerling doorverwezen naar het CLB of een logopedist.

Leerlingen met een leerstoornis (dyslexie, dysortografie,…) die over een attest beschikken (logopedist, psycholoog, gespecialiseerde instelling), kunnen STICORDImaatregelen krijgen. (STimuleren, COmpenseren, Remediëren en DIspenseren).

Voor anderstaligen stippelden we een remediaal beleid uit: zij kunnen extra bijles onder de middag krijgen. Ook vanuit de scholengemeenschap kunnen deze leerlingen ondersteuning krijgen. Enerzijds via de alfaklassen en anderzijds via de hulp voor leerlingen die uit OKAN komen.

GOK-werking

Voorzieningen in de geest van het GOK-decreet om alle leerlingen gelijke onderwijskansen te geven:

 • kansenpas en sociale voorzieningen
 • alfaklassen voor anderstalige leerlingen
 • ondersteuning van ex-OKAN-leerlingen

Ledos-werking

Op school willen we oog hebben voor ingrijpende gebeurtenissen en de verwerking ervan, vb. de vreugde bij een geboorte of het verdriet bij het overlijden van een dierbare (leven en dood op school):

 • Ledos-draaiboek: draaiboek bij verliessituaties
 • herdenkingshoekje
 • herdenkingsbezinning

Gezondheidsbeleidsplan

Alle activiteiten die ertoe bijdragen de gezondheid van onze leerlingen in acht te nemen, zijn ondergebracht in een gezondheidsbeleidsplan. Hierin zijn – in samenwerking met de milieuwerkgroep en de leerlingenraden – heel wat projecten terug te vinden, zoals: MOS-logo groene school, SNS (sport na school), slimme mobiele school (onze school beschikt over 25 eigen fietsen voor korte verplaatsingen binnen de lestijden).

Leefsleutelprogramma

Een aangepast programma per jaar reikt onze leerlingen leefsleutels aan en geeft hen de kans om weerbare en sociaal vaardige mensen te worden.

In de eerste graad zijn er één onthaaldag en één leefsleuteldag waarop diverse thema’s aan bod komen, zoals puberteit, zelfvertrouwen, groepsdruk … Ook binnen de vakken Mens en Samenleving en SCILL zullen deze sociale vaardigheden aan bod komen.

In de tweede en derde graad komen naast de leefsleuteldagen verschillende werkvormen aan bod, zoals onthaalmomenten, vakoverschrijdende projecten, een driedaagse … De thema’s worden verder aangepast aan de leeftijd, vb. respect en diversiteit, liefde en seksualiteit, omgaan met alcohol, back2basics …

Het leefsleutelprogramma ondersteunt ook het pestactieplan en het drugsactieplan van de school.

Pestactieplan

Onze school wil een school zijn waarin pesten geen plaats heeft. Het pestactieplan maakt dan ook deel uit van ons integraal zorgbeleid. Pestproblemen zijn vaak slepende en ernstige problemen. We moeten alles doen om pesten te voorkomen en het tijdig aan te pakken. In de meeste gevallen wordt gekozen om in een eerste stap niet bestraffend op te treden maar wel een opbouwend gesprek te hebben met alle betrokkenen. Alles vanuit het oogpunt zodat het pestprobleem zo vlug mogelijk opgelost kan worden.

Bij herhaling van de pestproblemen en niet opvolging van de gemaakte afspraken worden de ouders ingeschakeld en wordt een begeleidingscontract overwogen. Bij verder negeren van de afspraken, zal repressief opgetreden worden.
De school doet een oproep aan alle leerlingen om aan de klastitularis of aan een vertrouwensleerkracht tijdig eventuele pestproblemen in of buiten het klaslokaal te melden. Het gaat hier helemaal niet om verklikken maar om een belangrijke hulpverlening.

Drugactieplan

Onze school wil een drugsvrije school zijn en ertoe bijdragen dat jongeren niet verslaafd geraken aan drugs. Bovendien zijn illegale drugs door de wet verboden. Zoals voor pestgedrag, geldt bij drugs het principe dat de school op de eerste plaats niet bestraffend maar helpend wil optreden, zij het met gradaties in aanpak. Ook hier geldt de oproep aan de leerlingen om via de titularis of vertrouwensleerkracht drugsproblemen op school te melden. Ook in dit geval gaat het niet om verklikken maar om een eerste stap naar hulpverlening.

Spontaan hulp vragen

In een eerste situatie vraagt een leerling zelf spontaan om hulp. De leerling kan zo zelf naar de titularis, een vertrouwensleerkracht of een CLB-medewerker stappen om het probleem te bespreken.

Vermoedens van druggebruik

In een tweede situatie zijn er vermoedens van druggebruik op basis van gedragsveranderingen bij de leerling of op basis van meldingen van derden.

In de praktijk wordt in beide situaties op de eerste plaats gewerkt via een hulpverlenend gesprek. Dit kan een gesprek zijn tussen de leerling en titularis of ook tussen de leerling en de vertrouwensleerkracht, leerlingenbegeleider, CLB-medewerker, …

Betrapt op bezit of gebruik van drugs

In een derde situatie wordt de leerling betrapt op bezit of op gebruik van drugs. Dit kan bijvoorbeeld omdat de leerling onder invloed in de klas zit, door de politie tijdens de middagpauze op heterdaad betrapt wordt., …
In deze situatie bepaalt het schoolreglement dat er enerzijds ordemaatregelen zullen genomen worden (bvb strafstudie, tijdelijke schorsing, …) en dat er een begeleidingscontract afgesloten wordt. Er zal deskundige hulp (meestal extern) ingeschakeld worden. De klassenraad wordt op de hoogte gebracht en kan indien nodig overgaan tot bijkomende tuchtmaatregelen (bvb extra schorsing).

Verhandelen van drugs

Bij het vaststellen van het verhandelen van drugs (dealen) worden onmiddellijk tuchtmaatregelen genomen. Er wordt bekeken of via een strikt begeleidingscontract nog een nieuwe kans voor de leerling op de school mogelijk is. De klassenraad, die in zo een situatie bijeengeroepen wordt, heeft echter wel de mogelijkheid om over te gaan tot definitieve uitsluiting. Bovendien heeft de school in deze situatie een meldingsplicht naar de preventiedienst van de lokale politie.