Scholengroep Sint-Maarten Aalst

Onze school maakt deel uit van de scholengroep Sint-Maarten.  Onderricht verstrekken ‘in de geest van Sint – Maarten’ duidt erop dat iedereen gelijke kansen moet krijgen, dat iedereen alle mogelijkheden moet hebben om aan zijn/haar toekomst te werken.

Met het Sint-Maartensinstituut vormen we samen een pedagogische entiteit, een samenwerkingsverband van mensen met eenzelfde opvoedingsproject.

Wij vormen samen een school

 • die opvoedt vanuit haar christelijke inspiratie,
 • een school met een ruim en gevarieerd aanbod,
 • een school die toekomstgericht kwaliteitsonderwijs brengt,
 • een school waarbinnen iedere persoon zich ten volle kan ontplooien,
 • een school die elke betrokkene een goed gevoel geeft,

Een school……

IN DE GEEST VAN SINT- MAARTEN

Pedagogische project

LOGO schoolboom

Onze school is een vrije basisschool, met een schooleigen christelijke identiteit. Ook zijn wij als school een oefenplaats voor een samenleven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil.

Wij profileren ons als een katholieke DIALOOGschool omdat we bewust openheid creëren naar de verschillende andere levensvisies en levenshoudingen.  In onze school is er ruimte voor ontmoeting met anders- of niet-gelovige kinderen en ouders. De katholieke geloofstraditie binnen onze school vormt het kader van waaruit met respect naar andere overtuigingen wordt gekeken.

Binnen onze school hanteren wij het doelenkader en de visie van het katholiek onderwijs Vlaanderen (het ZILL-leerplan).  Het leren en leven op onze school is gericht op de harmonische ontwikkeling, zowel de persoonsgebonden als de cultuurgebonden ontwikkeling van elk kind.

Wij willen een innovatieve en lerende school zijn, die kwaliteitsvol onderwijs aanbiedt vanuit een gedragen visie. 

Het uitbouwen van duurzame samenwerkingsverbanden, zowel met de ouders als externe ondersteuners, staan hierbij centraal.

Ons pedagogisch project wordt gesymboliseerd door onze Sint-Anna-boom.

Hier vindt u onze belangrijkste uitgangpunten terug.

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool. Op onze school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Samen leven in dialoog met elkaar vinden we belangrijk. Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan naar wat leren en leven voor jou kunnen betekenen.

Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen. Van ons mag je verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Onze school is voor je kind een leer- en leefwereld die bijdraagt aan de opvoeding die je je kind zelf wilt geven.

Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier waarop wij als school vandaag het project van de katholieke dialoogschool vormgeven. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.

Leerlingenbegeleiding

Wij hebben de opdracht om voor elke leerling een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. Ons beleid op leerlingenbegeleiding maakt deel uit van ons globaal kwaliteitsbeleid op school.

Onze leerlingenbegeleiding bestaat uit volgende domeinen:

 • onderwijsloopbaanbegeleiding
 • leren en studeren
 • psychisch en sociaal functioneren
 • preventieve gezondheidszorg

Dat doen wij door onder andere:

 • Het streven naar optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen. Het uitbouwen van een  onderwijspraktijk (= kwaliteitsbeleid) die rekening houdt met de onderwijsbehoefte van elke  leerling.
 • Te zorgen voor een krachtige en veilige leeromgeving, het bevorderen van de leer – en  ontwikkelingskansen van alle leerlingen en het stimuleren van de totale ontwikkeling van het kind. 
 • Het welbevinden en de motivatie te verhogen om te leren. 

Wanneer het leren moeilijker gaat

Er worden bijkomende acties uitgewerkt voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en -noden.

Er wordt een zorgplan opgesteld vanuit deze noden en behoeften, vertrekkend vanuit de sterktes van het kind, zowel vanuit persoonsgebonden ontwikkeling als cultuurgebonden ontwikkeling. 

Er wordt ook nauw samengewerkt met het CLB.

Het zorgplan met aanpassingen en maatregelen die van toepassing zijn voor een bepaald kind, kan door het CLB omgezet worden in een GC-verslag (gemeenschappelijk curriculum).  In het GC-verslag vindt u een opsomming van de redelijke aanpassingen en maatregelen die van kracht zijn bij de opvolging van uw kind binnen het gemeenschappelijk curriculum.

Wanneer de maatregelen en aanpassingen beschreven in het GC-verslag onvoldoende blijken te zijn om het kind maximale leerkansen aan te bieden, kan er een IAC-verslag uitgewerkt worden door het CLB. Dan kunnen we als school afwijken van het gemeenschappelijk curriculum en meer individueel onderwijs aanbieden aan uw kind.

Samenwerking en goedkeuring van de ouders zijn hierbij wel noodzakelijk.

Je kind heeft het recht om ongestoord te ontwikkelen en te groeien.

Samenwerking met het CLB

Elke school werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB):

Onze school werkt samen met het VCLB Aalst

Langestraat 12 , 9300 Aalst

www.vclbaalst.be

Contactpersoon:Katharina Walgraeve (ankerpersoon)
Arts CLB:Soetkin De Brucker
VerpleegkundigeEls Buyle

Het CLB is open:

Iedere werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30.

Indien een afspraak tijdens de openingsuren niet lukt, wordt gezocht naar een moment op maandagavond na afspraak tussen 16u30 en 19u. Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school.

Het CLB is gesloten:

• van 17/07 tot en met 15/08;

• tijdens de kerstvakantie (met uitzondering van 2 dagen);

• tijdens de paasvakantie.

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website.

Samenwerking met het leersteuncentrum Pixsy

Heeft je kind een GC-verslag (gemeenschappelijk curriculum) of een IAC-verslag (individueel aangepast curriculum) gekregen van het CLB, na het doorlopen van een handelingsgericht traject, dan kunnen wij ondersteuning aanvragen bij het leersteuncentrum.

Een leersteuncentrum is een samenwerking tussen scholen uit het gewoon onderwijs met scholen uit het buitengewoon onderwijs, samen met het CLB en de pedagogische begeleidingsdiensten. Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: Pixsy.

Je kunt nooit rechtstreeks leersteun aanvragen bij een leersteuncentrum. Dat verloopt steeds via de school en het CLB. Voor algemene en specifieke vragen over leerondersteuning van je kind kan je terecht bij de zorgcoördinatoren van onze school.